Dobré rady pre investorov, montážne postupy a návody

Konzultačná návšteva

Konzultačná návšteva sa robí priamo v ukážkovom vzorovom dome v Ovčiarsku pri Žiline. Vzhľadom na časovú náročnosť, sú návštevy určené pre vážnych záujemcov. Pri návšteve je možná obhliadka a predvedenie teplovzdušného systému (VZT) inštalovaného priamo v objekte. Pri návšteve sa, na základe podkladov, môže urobiť konkrétny predbežný návrh VZT systému pre budúceho investora, vrátane výberu zdroja tepla (chladu) a predbežnej CP. Konzultačná návšteva je bezplatná a nezáväzná. Ideálne je ešte dopredu pred návštevou poslať projekt domu (alebo štúdiu domu) vo formáte *.dwg, pôdorysy, rezy, skladby konštrukcií (priniesť na konzultačnú návštevu, alebo lepšie dopredu poslať emailom).


Dodanie a obsah projektu

projekt Projekt teplovzdušného vykurovania a rekuperácie obsahuje:
1. Techniká správa
2. Schéma elektro (podklad pre elektrikára)
3. Schéma vodného prepojenia so zdrojom tepla (podklad pre vodára)
4. Výpočet tepelných strát, prietoky vzduchu do izieb
5. Kompletný podrobný výpis materiálu vzduchotechniky s cenovou ponukou
6. Výkresová časť
7. Projektové hodnotenie energ. hospodárnosti budovy v zmysle vyhlášky 625/2005 (za príplatok)
Hotový projekt zasielame poštou, alebo odovzdávame osobne (obyčajne do 3 týždňov od objednávky projektu). Cena sa stanovuje individuálne.


Objednávka a platba za materiál

Pred objednávkou sa vyhotoví aktuálna cenová ponuka na materiál. Objednávka sa robí na základe výpisu materiálu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Platba za materiál sa vykoná pred vyexpedovaním materálu zo skladu. Platbu je nutné vykonať štandardne uhradením faktúry na účet uvedený na faktúre. Materál je expedovaný zo skladu Atrea CZ zmluvným prepravcom priamo na stavbu. Termín, čas a miesto vykládky sa dohodne s investorom dopredu telefonicky. Väčšie objednávky sú prepravované bezplatne, menšie objednávky sú prepravované poštou, kuriérom alebo zmluvným prepravcom. Prepravné náklady sú však účtované. Teplovzdušné jednotky Duplex R_ sa vyrábajú vždy na konkrétnu objednávku. Čakacie doby sú zvyčajne 3-4 týždne. Vetracie jednotky (ak sú naskladnené) je možné dodať už do 3 dní.


Príprava stavby pred montážou VZT systému

prieraz Prierazy cez konštrukcie pre vzduchovody zabezpečuje stavba podľa projektovej dokumentácie. Prierazy je potrebné nachystať ešte pred samotnou montážou. Je neskoro, keď sa prierazy začnú vyhotovovať až po príchode montážnikov VZT na stavbu. Je rozumné aby sa s projektom VZT oboznámil vedúci stavby a prierazy sa tak môžu pripravovať už pri budovaní hrubej stavby a investor ušetrí za ich neskoršie vyhotovovanie. Častokrát je to jednoduchšie (a hlavne lacnejšie) ako vysekávať ich potom dodatočne pred montážou. prieraz
Nejasnosti ohľadom prierazov je možné kedykoľvek telefonicky konzultovať s projektantom VZT.
Súčasťou každého realizačného projektu VZT je upravená schéma elektro (obyčajne jeden list A4) ktorú je nutné predložiť elektrikárovi, ktorý realizuje elektroinštaláciu na stavbe. Potrebné elektrické káble, ktoré sa zapájajú do VZT jednotky sa nachystajú takto: v mieste nad VZT jednotkou sa nechajú voľne visieť vo zväzku zo stropu s rezervou cca 2m od stropu. Káble je potrebné na koncoch označiť. V prípade nejasností elektrikár konzultuje otázky s projektantom VZT telefonicky.
Súčasťou pripravenosti stavby je pripravenie sifónu pre odvod kondenzátu z VZT jednotky podľa projektovej dokumentácie. Zabezpečuje vodár. V prípade nejasností konzultuje otázky s projektantom VZT telefonicky.


Montáž VZT systému

Montáž VZT systému obvykle prebieha v 3 etapách:
1. Montáž podlahových kanálov.
Podlahové kanály sa montujú pred vyhotovením betónového alebo anhydridového poteru, alebo inej konštrukcie podlahy (suchá podlaha a pod.) Na prízemí (1. N.P.) by už mala byť položená (na dokončenej hydroizolácii) súvislá vrstva tepelnej izolácie, ktorá bude pod kanálmi (hrúbka podľa projektu). V tejto spodnej vrstve už môžu byť hotové rozvody vody alebo centrálneho vysávača. Na túto vrstvu sa uložia a zmontujú podlahové kanály, rozdeľovacia komora a koncové krabice. Potom stavba doukladá izoláciu vedľa a nad kanály a vyhotoví sa roznášacia vrstva (betónový poter, alebo suchá podlaha). montaz
Na poschodí (2.N.P.) sa obvykle podlahové kanály ukladajú na 10mm hrubú vrstvu podlahového polystyrénu alebo sparačnej vrstvy (napr. Mirelon). Ten je potrebné mať nachystaný pred príchodom montážnikov. Konkrétna konštrukcia podlahy II NP je vždy uvedená vo výkresovej dokumentácii VZT. Spomínaný 1cm polystyrén alebo Mirelon sa však neukladá po celej vrstve podlahy II NP, ale len pod a nad kanály. Montáž tejto izolácie zabezpečuje montážna firma VZT (potrebný materiál (EPS alebo Mirelon) je však predmetom dodávky stavby). Po dokončení montáže podlahových kanálov na poschodí, je možné doložiť izoláciu II NP vedľa vzduchovodov a vyhotoviť roznášaciu vrstvu (napr. betónový poter). Vybratie polystyrénových dištancií na miestach podlahových výustiek (po zaschnutí betónu alebo anhydridu) zabezpečuje dodávateľ poterov, alebo stavba. Vyhotovenie otvoru pre zasunutie podlahovej mriežky do nášlapnej vrstvy zabezpečuje dodávateľ nášlapnej vrstvy.
2. Montáž VZT jednotky, ohybných hadíc, tvaroviek, výustiek.
Po vyhotovení roznášacej vrstrvy (napr. betńový poter), obyčajne pred montážou sadrokartónov, je možné osadiť VZT jednotku na miesto a namontoavať podstropné rozvody (ohybné hadice, rozbočky), vrátane osadenia tvaroviek v interiéri a fasádových tvaroviek (nasávanie a výfuj na fasádu). Tanierové ventily a mriežky budú osadené pri spustení a zeragulovaní systému, po dokončených sadrokartónoch. Dodávateľ sadrokartónu predpripraví v mieste osadenia tanierových ventilov v sadrokartóne diery priemeru cca 70mm. Dokončenie otvoru pre tanierový ventil na potrebnú veľkosť si už urobí technik pri spustení a zaregulovaní systému. Podlahové mriežky sa osádzajú na nášlapnú vrstvu podlahy (parkety, dlažba, koberec a pod.) Vybratie polystyrénových dištancií na miestach podlahových výustiek (po zaschnutí betónu alebo anhydridu) zabezpečuje stavba. Vyhotovenie otvoru v podlahe pre podlahovú mriežku do nášlapnej vrstvy zabezpečuje dodávateľ nášlapnej vrstvy.
3. Spustenie a zaregulovanie systému, odovzdanie do užívania.
Pred spustením a zaregulovaním VZT systému je potrebné mať hotové teplovodné prepojenie so zdrojom tepla (robí obyčajne miestny vodár), chladu (robí technik s osvedčením pre prácu s chladivom), napojenie odvodov kondenzátu na pripravený sifón (robí obyčajne miestny vodár), vybraté všetky (!!) polystyrénové dištancie v koncových krabiciach v podlahe. Pred spustením systému servisný technik osadí tanierové ventily, mriežky, ovládač VZT, čidlo vonkajšej teploty a zapojí pripravené káble do svorkovnice VZT jednotky.
Spustenie a zaregulovanie vykonáva servisný technik s osvedčením odbornosti Atrea.
Pre spávnu funkciu VZT systému je nevyhnutné vykonať odborné spustenie a zaregulovanie vyškoleným servisným technikom.
Okrem iného sa vykonáva nastavovanie prietokov podľa projektovej dokumentácie (prívod, odťah).
Po dokončení zaregulovania servisný technik zaškolí obsluhu s ovládaním jednotky, užívateľských parametrov a prevádzkových režimov, ukáže ako sa vymieňajú filtre, prípadne ako je možné vybrať rekup. výmenník a odovzdá systém do užívania.


Základné režimy prevádzky vzduchotechniky

VZT systém je možné prevádzkovať v manuálnom režime alebo v automatike (nastavenia sa menia utomaticky podľa nastaveného týždenného programu). Režim manual alebo automat sa volí na ovládači VZT jednotky.
Voľbou vhodného režimu docielime chladenie, vykurovanie alebo vetranie objektu.
Týždenný režim (program týždenného režimu) sa nastavuje samostatne pre teplotu a samostatne pre prevádzkové režimy VZT. Naviac zvlášť pre vykurovaciu sezónu (systém nedovolí spustiť chladenie) a zvlášť pre nevykurovaciu sezónu (systém nedovolí spustiť vykurovanie). VZT jednotka má od výroby nastavené "univerzálne" týždenné programy, ktoré si užívateľ môže kedykoľvek jednoducho zmeniť a upraviť podľa potreby.
Zmeny v týždennom programe je možné vykonať buď cez ovládač VZT jednotky, alebo pohodlne cez webové rozhranie (VZT jednotka musí byť pripojená na internet).

Základné prevádzkové režimy pre teplovzdušné jednotky sú:

CIRKULÁCIA A CIRKULÁCIA ZÁVISLÁ - režim vnútornej cirkulácie (bez vetrania) - používa sa pri vykurovaní alebo chladení.
Pri cirkulácii závislej je jednotka normálne vypnutá (ventilátory sa netočia).
Vzduchotechnika sa zapne automaticky len pri nejakej požiadavke. A to môže byť:
1. požiadavka na vykurovanie (chladenie) (zopne termostat),
2. požiadavka na vetranie (z externých signálov (kúpeľňa, WC, kuchyňa),
3. požiadavka na periodické vetranie. (Periodicky, každú hodinu sa spustí vetranie na určitý čas (napr. na 10 minút), aby bola zabezpečená hygienická výmena vzduchu v dome.)

CIRKULAČNÉ VETRANIE - režim vnútornej cirkulácie s primiešavaním čerstvého vzduchu (ak je požiadavka na vykurovanie a vetranie zároveň, alebo ak je potrebné aj vyvetrať aj premiešať vzduch v dome).

ROVNAKOTLAKÉ VETRANIE - cirkulačný aj odpadový ventlátor bežia na rovnaký vzduchový výkon. Do izieb ide iba čerstvý vzduch po rekuperácii a rovnaké množstvo odpadového vzduchu sa zároveň odsáva z miest, kde sa tvorí odpadový vzduch. Tento režim je možné používať v letnom období nepretržite (dom sa priebežne pomaly prevetráva pri malej spotrebe ventilátorov), alebo sa spúšťa automaticky pri externom signále z kuchyne (aby sa pachy z varenia nemohli dostať do izieb).

PRETLAKOVÉ VETRANIE - letné pretlakové ochladenie domu, obyčajne sa púšťa na noc. Vzduch sa nasáva buď z fasády alebo zo ZVT. V dome je nutné otvoriť aspoň jedno okno na ventilačku, aby sa mal vzduch možnosť dostať von.Záručný a pozáručný servis, opravy VZT systému

Záruka na technológiu a vyhotovenie je stanovená na 24 mesiacov odo dňa expedície, alebo dodania služby. Záručné opravy sú na náklady dodávateľa. Opravy vykonáva vždy servisný technik (s osvedčením firmy) či už od dodávateľa systému, alebo z okolia zákazníka.
Naša firma poskutuje po dohode aj pozáručný servis. Na VZT jednotke je v princípe všetko opraviteľné. Elektronika, servopohony, anemostaty, rekuperačný výmenník, tepelný výmenník, ventilátory, klapky - to všetko sú veci, ktoré sa dajú opraviť alebo vymeniť za nové v prípade ich poškodenia.


Najčastejšie chyby a nedostatky

Výrazné tepelné mosty.
Nezateplené balkóny, prievlaky, atiky, sokel atď. Chyby v stavebnej časti projektovej dokumentácie, alebo chyby vyhotovenia.
Zlé vyhotovenie zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom.
Vyhotovenie s "odvetrávacou medzerou" (medzi murivom a izoláciou, aby stavba mohla "dýchať"), lepenie izolačných dosiek nevhodným systémom "na buchty". Použitie iných (menších) hrúbok zateplenia, ako v je navrhnuté projekte.
Nedostatočná vzduchotesnosť objektu.
Zle vyhotovená parozábrana, alebo diery v parozábrane (napr. pre svietidlá), nedoliehajúce tesnenia na oknách, dverách a pod. Vzduchotesnosť je možné preveriť skúškou, tzv. "blower-door test".
Dokončená fasáda pred montážou fasádových tvaroviek a mriežok.
Do dokončenej fasády je veľmi obtiažne namontovať fasádovú tvarovku a fasádovú mriežku (nasávanie a výfuk vzduchu). Tieto je nutné namontovať pred montážou zateplenia alebo aspoň pred nanášaním konečnej omietky na fasáde.
Vyvedenie digestora do exteriéru.
V domoch s riadeným vetraním sa nesmie vývod z digestora urobiť do exteriéru. Digestor sa používa výhradne cirkulačný, teda s výfukom naspäť do interiéru. Systém funguje tak, že na filtroch digestora sa zachytia tuky a aerosoli a pachy a vodná para sa odsáva VZT systémom (tanierový ventil pre odťah je v blízkosti digestora) s odpadovým vzduchom cez rekuperátor do exteriéru. VZT jednotka je v tom čase (spustený externý signál z kuchyne) v režime rovnakotlakého vetrania, teda do izieb sa fúka iba čerstvý vzduch (po rekuperácii) a nemôžu sa takto dostať pachy z kuchyne do izieb.
Neodborná montáž.
Zo začiatku sme boli len projekčná firma. Boli sme presvedčení, že montáž je tak jednoduchá, že nie je na nej čo pokaziť. Až v praxi sme prišli na to, že to zďaleka nie je pravda. Je tam čo pokaziť a je toho veľa. Častokrát až pri zaregulovaní sme prišli na nedostatky, ktoré sa urobili pri neodbornej montáži a už ich nebolo možné opraviť ! Systém sme vždy nakoniec nejako "rozbehali", ale často bolo nutné niečo rozoberať, opravovať, robiť kompromisy a niečo tam už jednoducho fungovať nikdy nebude. Preto je škoda, ak sa dobre navrhnutý systém degraduje neodbornou montážou.
Nevybraté všetky (!) polystyrénové dištancie z betónových poterov.
krabicaPo dokončení poterov a pred vyhotovením nášlapnej vrstvy podláh (plávajúca podlaha, parkety, dlažba, koberec) je nutné vybrať polystyrénové dištancie z koncových krabíc. Viackrát sa stalo, že až pri zaregulovaní sme zistili, že pod dlažbou v zádverí je neodkrytá koncová krabica, alebo namiesto 4ks podlahových mriežok v obývačke sú tam len dve. Neostávalo nič iné, než rozobrať časť podlahy a "nájsť" zabudnuté výustky.
Väčšie diery v SDK podhľadoch (pre tanierové ventily) ako je potrebné, alebo žiadne diery.
Pri zaregulovaní zistíme, že v SDK podhľadoch sú prichystané väčšie diery pre tanierové ventily, ako je potrebné. Je to nepríjemné, lebo väčšiu dieru v sadrokartóne je veľmi ťažké zmenšiť, aby sa dal namontovať tanierový ventil. Preto doporučujeme aby dodávateľ sadrokartónu predpripravil v mieste osadenia tanierových ventilov v sadrokartóne diery priemeru cca 70mm. Dokončenie otvoru pre tanierový ventil na potrebnú veľkosť si už urobí montážnik pri spustení a zaregulovaní systému. Na druhej strane nejaké diery tam musia byť, aby sme mohli nájsť koniec hadice.